Innovationsfabriken - Logo

Innovationsfabrik Småland

BAKGRUND

Projektet föddes i Gnosjöregionen, senhösten 2013. Som en av Sveriges mest industritäta regioner, står Gnosjöregionen som framgångsexempel för att dra Sveriges ekonomi framåt. En lång tradition av entreprenörskap, stort yrkeskunnande, modern industriteknologi och ett totalindustriellt tänkande - ja det är några av de attribut som kännetecknar den berömda "Gnosjöandan". Här finns ett starkt och diversifierat näringsliv i runt 3 800 aktiva bolag som tillsammans omsätter över 60 Mdkr. 

Industrins konkurrenskraft är kritisk för samhället i stort och för regional tillväxt, både på kort och lång sikt. I takt med att förhållandena i världen snabbt förändras, möter regionens företag en allt tuffare konkurrens.  Framtidens företag behöver fånga upp signaler från omvärlden, identifiera kundbehov, ha kompetent personal, ta tillvara de möjligheter som bjuds och hitta lösningar till nya och komplexa utmaningar. Målet med Innovationsfabrik Småland är att stärka industrins konkurrenskraft så att den kan behålla sin roll som drivkraft för hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen. 

 

FÖRSTUDIE, PROJEKTUTVECKLING OCH FÖRANKRING

PILOT GISLAVED | GNOSJÖREGIONEN

Innovationsfabrik Småland "Pilot Gnosjöregionen" har förutom projektutveckling, förankring och bygga resursnätverk genomgått 3 faser:

JÖNKÖPINGS LÄN

Från den 1 augusti 2015 kommer Innovationsfabrikens arbete att inkluderas i projektet Innovation Runway där Science Park Jönköping, Almi Företagspartner i Jönköpings län och Internationella handelshögskolan i Jönköping är stödmottagare respektive samverkansparter. Lärdomarna och konceptet kring Innovationsfabriken kommer därmed att bli länstäckande och del av Innovation Runways helhetskoncept kring att bilda en innovationsprocess tillgänglig för länets företag. 

Nu vill vi använda och sprida den kunskap och erfarenhet som byggts upp runt Innovationsfabrikens program till att omfatta Jönköpings län, ett koncept som förstärks genom resurser som erfarna affärsutvecklare, forskare och studenter som tillsammans med entreprenörer kan utvärdera ett företags utvecklingsbehov utifrån marknadspotential, teknik, samt matcha finansiering och resursbehov.

VAD HAR VI LÄRT OSS OCH VAD TAR VI MED IN I FRAMTIDEN?

1: Unik arbetsmodell

Arbetsmodellen testades redan i förstudien, som under 48 timmar engagerade 53 personer. Processen fick enbart positivt bemötande och är en bevisad effektiv och effektfull utvecklingsprocess.  Arbetsmodellen handlar om att kraftsamla kompetens och resurser från olika områden, en interkulturell kommunikation och transparens, vilket bygger och stärker gränsöverskridande nätverk.

2: Interaktiv process

Förmågan att kraftsamla kompetens och kombinera kunskap ger resultat mycket snabbare än traditionella utvecklingsprocesser.

3: Lärande miljö

Ett Innovation Race genererar kunskap och nya synsätt och bygger proaktiva samarbeten som fortsätter även efter racets slut.

4: Lönsam samverkan

Mötespiloter har resulterat i utvecklingsprojekt, nya produkter och tjänster, nya affärsmodeller. Flera registrerade patent, varumärken, domäner och strategier där varje utvecklingsprojekt fått ett marknadsperspektiv och behovsidentifiering vilket leder till att företag och organisationer kan fatta bättre beslut i vardagen för att genomföra förändringsarbete samt implementera innovationer på marknaden.

5: Behovsanalys

Ett enkätarbete med behovsanalys och kompetenskartläggning i Gnosjöregionen har resulterat i att ett hundratal företag har identifierat utvecklingsbehov och vill medverka på något sätt i Innovationsfabrikens fortsatta arbete. Behovet av att genomföra fler mötespiloter är således stort.